Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym pocash.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”).

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej są osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11, telefon: 609 255 255, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000337492, NIP: 5213540243, REGON: 142016880. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. (dalej „Administrator” lub „Argentum Capital”).

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pani Martyny Ziemak, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:   

 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 609 255 255 
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@eksprespozyczka.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Argentum Capital Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu świadczenia Usług tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adresu IP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia oraz wykonania Umowy Pożyczki lub innej umowy oferowanej za pośrednictwem lub przy udziale Argentum Capital, w tym przekazania informacji o zbliżającym się terminie spłaty Umowy Pożyczki – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu korzystania z Usługi skierowania wniosku do pożyczkodawcy lub pożyczkodawców (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów oraz marketingu naszych Partnerów (podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych, w tym o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (dalej „Ustawa reklamacyjna”) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Argentum Capital  – podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. c) RODO.
  • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością  Administratora i o ile cele poboczne będą powiązane z powyżej wymienionymi celami) w następujących celach pobocznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • archiwizowanie danych,
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 
  • prowadzenia audytów wewnętrznych,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, 
  • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  • tworzenia profilu Użytkownika na podstawie dotychczasowej historii,
  • prowadzenie badań statystycznych,
  • doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na rzecz Administratora danych.

Rodzaj danych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe (w szczególności: adres zamieszkania, zameldowania, telefon, e-mail);
 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego);
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym oraz zamówionych przez Użytkowników usług.

Źródło danych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana w ramach wypełniania formularzy dostępnych w Serwisie lub od osób trzecich, którym wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie do Argentum Capital w celu marketingu usług i produktów.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może jednak powodować brak możliwości korzystania z usług Administratora.

Czas przetwarzania danych

Przechowujemy dane osobowe przez czas świadczenia usług na pani/Pana rzecz, a po zakończeniu świadczenia usług i/lub rozwiązaniu umowy przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych administratora danych lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Co do zasady administrator danych przechowuje dane osobowe użytkowników nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do użytkowników Serwisu lub wykonanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, a w szczególności:

 1. umożliwienia korzystania ze wszystkich usług Serwisu – przez okres trwania umowy o świadczenie usług, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w przypadku zawarcie Umowy pożyczki z Administratorem – przez okres trwania umowy a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 3. dla celów marketingowych – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 5. do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 6. dla celów tworzenia zestawień́, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, policja, UODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, księgowe, marketingowe. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora np. z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem. 

Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania oraz dostępu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nie wpływa również na możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Argentum Capital.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

W celu prowadzenia działań statystycznych i marketingowych profilujemy Pani/Pana dane tak, aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową do Pani/Pana potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy Pani/Pana preferencje na podstawie danych zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Pani/pana aktywności w Serwisie.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pani/Pana urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Panią/Pana i dostosować Serwis internetowy do potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Pani/Pana urządzeń. 

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • określania profilu Użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, może Pani/ Pan samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Pani/Pana urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niezbędne 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
JSESSIONID www.pocash.pl Śledzenie użytkowników na każdej stronie zdarzenia tak Sesja HTTP Cookie 
Statystyka 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
_ga Google Ten plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. tak 2 lata HTTP Cookie 
_ga_# Google Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty. tak 2 lata HTTP Cookie 
_gid Google Służy do rozróżniania użytkowników. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_gat Google Ten plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. tak 1 minuta HTTP Cookie 
_gac_gb_<container-id> Google Zawiera informacje związane z kampaniami reklamowymi tak 90 days HTTP Cookie 
_utma Google Ciasteczko to zawiera unikalny numer identyfikacyjny, dzięki któremu narzędzie potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika. tak 2 lata HTTP Cookie 
_utmz Google Służy do obliczania ruchu w wyszukiwarkach, kampanii reklamowych i nawigacji strony tak 2 lata HTTP Cookie 
_hjFirstSeen Hotjar Służy do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził witrynę wcześniej, czy jest nowym gościem na stronie. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy do analizy wewnętrznej i optymalizacji witryny. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_hjSession_# Hotjar Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz jakie strony zostały przeczytane. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_hjSessionUser_# Hotjar Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz jakie strony zostały przeczytane. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_gaexp Google Służy do przechowywania identyfikatorów eksperymentów tak Sesja HTTP Cookie 
affiliate  Służy do przekazywania informacji z jakiego źródła pochodzi ruch tak Sesja HTTP Cookie 
Marketing 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
_gcl_au Google pobiera informacje o kliknięciach reklam i przechowuje je we własnym pliku cookie, aby można było przypisywać konwersje poza stroną docelową. tak 3 miesiące HTTP Cookie 
ads/ga-audiences Google Wykorzystywane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonują konwersji na klientów, na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach. tak Sesja Pixel Tracker 
pagead/landing Google Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej trafną reklamę – Pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy. nie Sesja Pixel Tracker 
_fbp Facebook Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej Facebooka, użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę. tak 3 miesiące Pixel Tracker 
fr Facebook Plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam.  nie 3 miesiące Pixel Tracker 
Inne 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
startquestion-session   nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatsid FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatuid FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatwcbu FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftVisitSession FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatset FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftfirsttime FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatbrowserid FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftVisitedPages FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
_ftVisitCount FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
fitfirsttime FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie