§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) wprowadzony został przez Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000337492, REGON 142016880, NIP 5213540243, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł (dalej „Usługodawca”),
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Usługodawca udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego www.pocash.pl (dalej „Serwis”), w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz osób korzystających z jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Kontakt z Usługodawcą:
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 667 228 225
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pocash.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Argentum Capital Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
 4. Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia.
 5. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Usługobiorcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. W razie braku zgody Usługobiorcy na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń ww., Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy lub umowy z Usługodawca lub Partnerami Serwisu.

§ 2. DEFINICJE

Użytkownik lub Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Partner lub Pożyczkodawca – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy, realizujący usługi finansowe, w szczególności udzielający pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania. Czynności oraz usługi Partnera realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument

§ 3. ZAKRES I RODZAJ USŁUG

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi:
  1. udostępnienia informacji na temat produktów i usług finansowych własnych lub Partnerów,
  2. udostępnienia interaktywnego formularza pozwalającego na wnioskowanie o pożyczkę lub inny produkt finansowy u Usługodawcy lub Pożyczkodawców.
  3. przekierowanie Usługobiorcy na stronę Pożyczkodawcy w celu samodzielnego zapoznania się przez Usługobiorcę z warunkami udzielania finansowania oraz wypełnienia wniosku bezpośrednio na stronie Pożyczkodawcy,
  4. utworzenia, utrzymywania oraz obsługi Profilu Klienta, za pośrednictwem którego Usługobiorca może:
   • dokonać zmiany, w zakresie dozwolonym, danych osobowych;
   • w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody – informowanie Usługobiorcy
    o przysługujących mu promocjach, rabatach oraz o oferowanych przez Usługodawcę lub jej partnerów biznesowych produktach i Usługach.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczone nieodpłatnie.
 3. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter ogólny, poglądowy. Usługobiorca powinien dokonać weryfikacji informacji w szczególności w stosunku do swojej indywidulanej sytuacji.
 4. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacja w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługodawca prezentuje w Serwisie informacje na temat konkretnych produktów finansowych lub Partnerów. Szczegółowe informacje na temat oferty danego Partnera dostępne są na stronie Partnera. Na stronie Partnera możliwe jest dokonanie ostatecznego wnioskowania o pożyczkę lub inny produkt finansowy. Usługodawca nie odpowiada za działania i zaniechania Partnerów.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  2. korzystanie z Cookies oraz JavaScript;
  3. posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Prywatności i Cookies.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów oraz innych urządzeń, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

§ 5. PROFIL KLIENTA – REJESTRACJA

 1. Usługodawca w celu korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może udostępnić Usługobiorcy możliwość rejestracji w Serwisie i założenia Profilu Klienta.
 2. Rejestracja Usługobiorcy następuje w drodze podania wymaganych informacji oraz danych osobowych na formularzu rejestracyjnym udostępnionym w Serwisie. Po wypełnieniu przez Klienta swoimi danymi kontaktowymi formularza rejestracyjnego i jego akceptacji, Usługobiorca może wykonać do Klienta połączenie telefoniczne w celu przedstawienia oferty.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego i ukończenie rejestracji Usługobiorcy w Serwisie wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, który znajduje się w Polityce Prywatności.
 4. Dostęp do Profilu Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Usługobiorcy na podstawie wprowadzonego loginu i hasła. Ze względów bezpieczeństwa, hasło Usługobiorcy powinno składać się co najmniej z 6 znaków, uwzględniających wielką i małą literę oraz cyfrę. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania ustalonego przez siebie hasła w poufności oraz nieudostępniania hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Usługobiorcę loginu oraz hasła osobom trzecim.
 5. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Umowy Pożyczki.
 6. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 6. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Usług dostępnych w Serwisie. Rozpoczęciem korzystania z Usług jest także utworzenie Profilu Klienta. Dla przeglądania zawartości stron Serwisu oraz korzystania z ich funkcjonalności niewymagających rejestracji lub logowania, rozpoczęciem korzystania z nich jest moment wejścia na stronę Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
 3. Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu w powyższym terminie na adres elektroniczny wskazany w Serwisie. Usługobiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez usunięcie swojego Profilu Klienta. Usunięcie Profilu Klienta jest możliwe wyłącznie, gdy Usługobiorca nie posiada aktywnych zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Usługobiorcą, który narusza postanowienia Regulaminu.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na obowiązek Usługobiorcy do uregulowania zobowiązania zaciągniętego na podstawie Umowy pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą lub uregulowania innych zobowiązań związanych wynikających z umowy zawartej z Partnerem.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację związaną z świadczeniem przez Usługodawcę usług (dalej: „Reklamacja”).
 2. Reklamacje należy składać w jednej z poniżej wskazanych form:
  • w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Argentum Capital sp. z o.o., ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa;
  • na adres mailowy: kontakt@pocash.pl
  • za pośrednictwem infolinii Usługodawcy pod numerem 667 228 225
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja składana w formie pisemnej winna zostać podpisana przez składającego. Ponadto Usługobiorca powinien oznaczyć sposób (formę) w jaki chce otrzymać odpowiedz na złożoną Reklamację.  
 4. W przypadku braku danych pozwalających na prawidłowe rozpoznanie reklamacji Usługodawca jest uprawniony do żądania podania danych uzupełniających.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej Reklamacji przez Usługodawcę w przypadku reklamacji na działanie Serwisu lub Usług. 
 6. W przypadku usług  świadczonych przez podmiot rynku finansowego Reklamacja będzie rozpatrywana  terminie 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni i wymagających przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. O przyczynie opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi Usługodawca informuje Usługobiorcę.
 7. W rezultacie rozpatrzenia Reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę w Serwisie. Na wniosek Użytkownika odpowiedź może zostać udzielona w postaci elektronicznej, na podany adres mailowy.
 8. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, w których Usługobiorca nie jest możliwy
  do zidentyfikowania lub nie uzupełniono danych dotyczących Reklamacji wystarczających do jej prawidłowego rozpatrzenia.
 9. Użytkownik, będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi z umową na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w szczególności art. 43k i kolejnych.
 11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Usługobiorcę lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma on prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

§ 8. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

Użytkownik w zakresie korzystania z Serwisu jest zobowiązany do:

 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnej osób trzecich, 
 2. przekazywania danych, w tym danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym w sposób niewprowadzający w błąd i rzetelny,
 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych zawartych w profilu mających wpływ na realizację Usług,
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 5. niedostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego udostępnienia w Serwisie.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Usługodawcę oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Usługobiorca może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzenia, ograniczenia lub zaprzestania oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub Usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech Usług i narzędzi Usługodawca poinformuje Usługobiorcę stosownym ogłoszeniem w Serwisie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą zostać wprowadzone w szczególności ze względu na:
  • zmiany funkcjonalności serwisu,
  • zmiany powszechnie obowiązującego prawa,
  • decyzje lub zalecenia wydane przez podmiot uprawniony, w tym organ lub sąd.
 9. Regulamin w nowej wersji zostanie każdorazowo zamieszczony w Serwisie.
 10. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, który nie wypowie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

Pobierz Regulamin Serwisu

Pobierz wzór formularza odstąpienia od Umowy